Varsel – vad händer när jag blir varslad?

Att varsla betyder rent tekniskt att man förebådar om en framtida händelse. Ordet är dock starkt förknippat med en viss framtida händelse, nämligen att bli av med jobbet. När ett företag varslar innebär det att arbetsgivaren informerar om att de kanske kommer att avsluta ett flertal anställningar. Notera att det står kanske, varsel betyder inte per automatik att anställningarna kommer att avslutas. Vi går igenom olika saker som du bör känna till om varsel.

Vad innebär varsel?

Varsel betyder som sagt att man förvarnar om att något kommer att hända. Vanligtvis syftar man på en att en arbetsgivare kommer att säga upp en eller flera arbetstagare. Det kan dock även vara så att ett fackförbund varslar om att de tänker utföra en strejk.

Varsel vid uppsägning

När en arbetsgivare skickar ett varsel om uppsägning innebär det flera saker. Först och främst behöver arbetstagaren informera flera parter, bland annat fackförbundet och arbetsförmedlingen. Om det berör mellan 5 till 25 personer behöver arbetsgivaren varsla senast två månader före uppsägningarna. Handlar det om 26 till 100 personer är det fyra månader som gäller. För mer än 100 uppsägningar måste en arbetsgivare varsla som senast ett halvår före uppsägningarna.

Varslet behöver innehålla viss information, bland annat anledningen till de planerade uppsägningarna, hur många som kan bli av med sina arbeten och när detta kommer att ske. Att inte varsla i tid innebär att bland annat Arbetsförmedlingen har rätt till att lämna en stämningsansökan, vilket kan leda till att arbetsgivaren behöver betala en varselavgift till staten. Det finns dock undantag från varselskyldigheten, bland annat för vissa yrkesgrupper inom byggbranschen.

Erbjudande: Har du fågor om varsel? Gå med i Unionen - Få råd och stöd genom hela ditt arbetsliv

Det kan finnas olika anledningar bakom beslutet att varsla, exempelvis arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Ett företag måste ange varför de vill avsluta ett stort antal anställningar, de får med andra ord inte bara sparka folk hur som helst.

Efter att en arbetsgivare har informerat om varslet kan fackförbundet i sin tur begära förhandlingar. Arbetsgivaren får inte säga upp någon förrän förhandlingarna är över. Facket och arbetsgivaren börjar då gå in i detalj om hur många som behöver sägas upp, exakt vilka personer det gäller, vilken turordning som gäller, om det finns andra lösningar och om någon eller några kan omplaceras istället.

Efter förhandlingarna är över skickar arbetsgivaren ut de skriftliga uppsägningarna till de berörda personerna. Anställda har alltid åtminstone en månads uppsägningstid men i vissa fall kan uppsägningstiden vara längre, det beror bland annat hur länge man har varit anställd. Under denna period har den varslade personen rätt att få ut samma lön under hela perioden, oavsett om det finns arbetsuppgifter eller ej.

Om du har blivit varslad, ta kontakt med ditt fackförbund för att få tips och råd om vad du kan göra nu. Facket kommer att undersöka om varslet har gått till på rätt sätt. Du har även rätt att bli återanställd inom ett visst tidsintervall om det finns möjlighet till det och om du skulle vilja det. Dock behöver du ha varit anställd i minst tolv månader under de senaste tre åren, plus att du måste vara kvalificerad för den lediga tjänsten. Tänk på att du måste anmäla till arbetsgivaren att du vill använda dig av företrädesrätten. Den gäller i nio månader från och med dagen du tog emot uppsägningsbeskedet.

Ersättning och skadestånd

Ett varsel är inte alltid korrekt utförd, vilket kan innebära att de varslade personerna kan ha rätt till ersättning i form av skadestånd. Det kan exempelvis hända att en arbetsgivare muntligen säger upp en arbetstagare, vilket inte är helt rätt. Vid en sådan situation är det smart att höra sig för med facket. Ibland pågår fortfarande förhandlingar och arbetstagaren kan bli omplacerad till en annan tjänst. Ibland kan det även vara så att arbetstagaren brutit mot lagen. Då kan det vara aktuellt med skadestånd.

Är du inte med i ett fackförbund kan du börja undersöka ifall det finns möjlighet att ansluta dig i samband med varslet och om facket kan hjälpa till ändå.

Vem kan bli sparkad?

LAS, Lagen om anställningsskydd, skyddar arbetstagare från att bli uppsagda hur som helst. LAS anger vilken turordning som gäller vid uppsägningar. Många fackförbund har kollektivavtal som anger andra förutsättningar, exempelvis att turordningsreglerna inte gäller till förmån för en längre uppsägningstid.

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer